Vera Bradley SoHo

411 West Broadway

New York, New York

10012